به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs & Rare Words collected by Abbas Djavadi

خ khe rss

خير سؤيله مزه

خير سؤيله مزه دئديلر خير سؤيله سفردن قاييداندا سنه بير دون وئراق، دئدى بلكه قاييتمادوز؟!

خيرون قاپوندا

خيرون قاپوندا قالسين! – نظير: سرت را بخورد!

خيرى اولسيدى

خيرى اولسيدى آدين قويارديلار خيرالله – اگر خيرى داشت اسمش را ميگذاشتند خيرالله.

خيبر قلعه سين

خيبر قلعه سين فتح ائله ميسن؟ – مگر قلعه خيبر را فتح كرده اى؟!

خير ايسته قونشووا

خير ايسته قونشووا، خير گلسين باشووا – براى همسايه خواهان خير شو تا خير ببينى.

خيرى اولسيدى

خيرى اولسيدى آدين قويارديلار خيرالله – اگر خيرى داشت اسمش را ميگذاشتند خيرالله.

چيخان قان

چيخان قان داماردا قالماز – خون خارج شدنى (زيادى) در رگ نماند.