به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs & Rare Words collected by Abbas Djavadi

ذ zal rss

ذکر سیز مومن

(0)
08/01/2014

ذکرسیز مومنی شیطان آللادار – مومن بدون ذکر و نماز را شیطان گمراه می کند.

ذره جه عشقی اولانین

ذره جه عشقی اولانین دریاجا تابی گره ک – کسی که ذره ای عشق به دل دارد باید تحملی باندازه دریا داشته باشد.

ذغالی ایسلادیب

ذغالی ایسلادیب. ترجمه: ذغال را خیسانده.

ذوقسوز طاعت

ذوقسوز طاعت بارسیز آغاجدی. ترجمه: عبادت بی خضوع درخت بی بر است.

ذهنیم کور اولدی

ذهنیم کور اولدی (کورالدی) – ترجمه: ذهنم کور شد.