به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs & Rare Words collected by Abbas Djavadi

ض zad rss

ضحین داماری آچیلیب

(0)
24/07/2013

ضحین داماری آچیلیب. نظیر: دل توی دلش بند نمیشود، ریسه میره (میرود).

ضرابخانا آشمامیشام

ضرابخانا آچمامیشام. ترجمه: ضرابخانه باز نکرده ام. نظیر: من مگر جاجی امین الضربم؟

ضرر آجی اولار

ضرر آجی اولار. ترجمه: ضرر تلخ است.

ضررین یاریسندان قییتماخ

ضررین یاریسندان قییتماق منفعتدیر – نظیر: ضرر را از کجایش بگیری منفعت است.