به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs & Rare Words collected by Abbas Djavadi

غ gheyn rss

غربت جنت

(0)
25/02/2014

غربت جنت اولسادا، گینه وطن یاخشی دیر – حتی اگر غربت جنت باشد، باز وطن بهتر از آنست. نظیر: یوسف که به مصر پادشاهی میکرد می گفت بی شاهی کنعان خوشتر.

غوره ایکن

غوره ایکن مویز اولوب – ترجمه: در غورگی مویز شده.

قورا ایکن

غوره ایکن مویز اولوب – ترجمه: در غورگی مویز شده.

غیرتلی کیشی

غیرتلی کیشی بلایه دوشه ر – ترجمه: مرد غیرتمند دچار بلایا شود.  

غیورلوق

غیورلوخ کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.

قیورلوخ

غیورلوق کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.

غم، هارا گئدیرسن

غم، هارا گئدیرسن؟ غصه یانینا! – ای غم، کجا میروی؟ پیش غصه!

غوره ایکن

غوره ایکن مویز اولوب –  در غورگی مویز شده.

غوغاسیز باش

غوغاسیز باش گوردا اولار – ترجمه: سر بی خیال فقط در گور میسر است.

غیرتلی کیشی

غیرتلی کیشی بلایه دوشه ر – ترجمه: مرد غیرتمند دچار بلایا شود.

غیورلوخ

غیورلوق کیشی نین گؤرکمی دیر – ترجمه: غیرت نشانه مردی است.