به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs & Rare Words collected by Abbas Djavadi

ف fe rss

فیرتیخ، فیرتیق fırtıx, fırtıq

(0)
05/01/2022

فیرتیخ = آب بینی، خَلط بینی

فمن يعمل

شخصى از ديگرى پرسيد: فارسى بلدى؟ مخاطب جواب داد: فمن يَعمَل! او با اين جمله مي خواست بگويد بله، كمى بلدم. سوال كننده خنديد و گفت: پس معلوم ميشود عربى هم ميدانى!

فتنه ليكده مالون ساخلا

فتنه ليخدا مالون ساخلا، ایگیدلیکده باشون – ترجمه: زمان فتنه مواظب مالت باش، زمان قهرمانی مواظب سرت.

فرصتى الدن ويرمه

فرصتی الدن وئرمه – فرصت را از دست مده.

فشنگ دیوانداندیر

فشنگ دیواننادیر (دیوانداندیر) – نظیر: از کیسه خلیفه است.

فالچی یا گئتسن

فالچی یا گئتسن دعا وئره ر، حکیمه گئتسن دوا.

فرشی خوابینا سیغارلیر

فرشی خوابینا سیغارلیر. نظیر: نان را به مظنه روز میخورد.

فعله سن؟

فهله سن یا مدعی؟ – فعله ای یا مدعی؟

فیل پیسیداغیدیر

فیل پیسیداغیدیر، نه ایگی وار نه خاصیتی – چس فیل (ذرت بو داده) است نه بو دارد و نه خاصیتی!

فیل

فیل فره سیدیر- جوجه فیل است.

فیلین بیر فکری

فیلین بیر فکری وار، فیلبانین مین – فیل یک خیال دارد و فیلبان هزار خیال!  

فین دییب

فین دییب بورنوندان دوشوب- فین گفته و از دماغش افتاده. مراد آنکه کاملا شبیه اش هست.

فیشقیراخ

فیشقیراغینان گامیش زمیدن چیخماز – با سوت زدن گاو میش از کشتزار بیرون نرود.