به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ت-te rss

تویدان سورا

(1)
27 ژوئن 2014

تویدان سونرا ناغارانین فایداسی اولماز – منظور: ساز و اواز بعد از عروسی بی فایده است. Advertisements

تات آتا میندی

تات آتا میندی، تاریسین تانیمادی – تات سوار بر اسب شد و خالقش را نشناخت (در مقایسه با این مثل که: تورکی آت اؤلدرر، تاتی ات).

تازا یونجا

تازا یونجا ائششگه باش آغریسی گتیره ر – خر اگر یونجه تر و تازه بخورد سر درد میگیرد.

تنبل احمد

تنبل احمددیر – منظور اینکه آدم تنبلی است.

تایلی

تایلی تایین تاپمالی – نظیر: کبوتر با کبوتر باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز.

تولکی

تولکی سوواخلی باغا گیرمه ز . روباه به باغ  محصور وارد نمی شود.