به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ز-ze rss

زیرناچی

(0)
6 مارس 2014

زورنا چی نین اؤز تویی دی – یعنی آدم کار بلد دارد برای خودش کار میکند. مثلا نجار برای خودش کمدمیسازد. کنایه از این است که یک نفر -به دلایل شخصی- دارد سنگ تمام میگذارد. Advertisements

زحمتی مشاطه چکر

زحمتی مشاطه چکر، لذتی داماد آپاری – زحمت را مشاطه متحمل میشود و لذت نصیب داماد میگردد.

زحمت سیز

زحمت سیز بال ییلمز. نظیر: بی رنج گنج میسر نمیشود.

زر قدرین زرگر بیلر

زر قدرین زرگر بیلر. ترجمه و نظایر: قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. علی را قدر پیغمبر شناسد.

[خواندن نوشته]

زری ده وار، زورو دا. ترجمه: هم زر دارد هم زور. مراد آنکه بموقع تشویق میکند و بموقع تنبیه و توبیخ.

[خواندن نوشته]

زمانییه اویماق گره ک. نظیر: زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز.

[خواندن نوشته]

زمستان چکمیین بلبل بهارین قدرینی بیلمز – محبت بیر بلا شئی دیر گرفتار اولمییان بیلمز. نظیر: دو دوست قدر شناسند حق صحبت را – که مدتی ببریدند و باز پیوستند.

[خواندن نوشته]

زور قاپیدان گیرنده، داد باجادان قاچار – ترجمه: زور که از در وارد شد عدالت از روزنه فرار کند.

[خواندن نوشته]

زيرنانى گن باشيندان پوفلور – ترجمه: سورنا را از سر گشادش ميدمد.