تورکی مثللر - ضرب المثل های ترکی آذری

به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

دسته: ظ-za

5 Posts