به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ف-fe rss

فتنه ليكده مالون ساخلا

(0)
23 اوت 2013

فتنه ليخدا مالون ساخلا، ایگیدلیکده باشون – ترجمه: زمان فتنه مواظب مالت باش، زمان قهرمانی مواظب سرت. Advertisements

فرشی خوابینا سیغارلیر

فرشی خوابینا سیغارلیر. نظیر: نان را به مظنه روز میخورد.

فشنگ دیوانداندیر)

فشنگ دیواننادیر (دیوانداندیر) – نظیر: از کیسه خلیفه است.

فعله سن؟

فهله سن یا مدعی؟ – فعله ای یا مدعی؟