به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ن-nun rss

نسیه

(0)
20 ژوئن 2014

نسيه موقوف حتي سنه ده – نسيه حتي براي تو ممنوع. Advertisements

ناهاردان معلومدور

ناهاردان معلومدور شاما نه وار – از نهار معلوم است که برای شام چه غذائی خواهد بود. نظیر: سالی که نکوست از بهارش پیداست.

ناشى نين اول گئجه اوغورروغى

ناشى نين اول گئجه اوغورروغى دوشدى آى ايشيغينا – آدم ناشى خواست دزدى برود اولين شبش خورد به مهتاب.

نادرى تختينده گؤروپ

نادری تختینده گؤروب – نادر شاه را بر تخت سلطنتش ديده است، مراد آنکه از عهد قدیم مانده است.

ناشيليغى منيم باشيمدا چيخاردير

ناشیلیغی منیم باشیمدا چیخاردیر – دلاکی را در سر کچل من یاد میگیرد.

نوودانا مىينمك

نوودانا (ناودانا) مینماق شوقوندان دوشدوم – دیگر از شوق سوار شدن به ناودان افتادم. روزی ملا نصرالدین سوار ناودان شد. بدیهی است که بزمین افتاد و دست و پایش شکست. وقتی که زنش بر بالین وی رسید و زبان به توبیخ گشود ملا تئی حرفش دویده گفت: ای زن، هیچ مگو که دیگر از شوق… ادامهٔ مطلب ›

نبضي منيم اليمده دير

نبضی منیم الیمده دیر – نبضش در دست من است.

نيجه باخيم

نئجه باخیم گؤزوم گلین گؤزونه اوخشاسین؟ – چگونه نگاه كنم تا چشمم شبيه چشم عروس خانم باشد؟ نظیر: با هر سازی برقصم باز قبول نداری.

نخنكچى صاحب سليقه اولار

نخنكچى صاحب سلیقه اولار، قلبی ده شیشه دن نازک – ناخنکی (چشته خور) خوش سلیقه است، زود رنج هم هست. نخنکچی (ناخنکی، چشته خور) کسی را گویند که بجای خریدن جنس با نوک انگشت آنرا میچشد و مظنه اش را پرسیده رد میشود. مجازا به چشته خور نیز میگویند.

نرخين خبر آلمير

نرخین خبر آلمیر – نرخش را نمیپرسد.

نردووانى پله پله چيخير

نردبانی پله پله چیخاللار – نظیر: نردبان پله پله.

نسيه چاخير

نسیه چاخیر ایکی یول کیفلندیره ر – شراب نسیه دو بار مستی آورد.

نسيه گيرمز كيسه يه

نسیه گیرمز کیسه یه – نسیه دسترس نمیشود (مورد قبول نیست).

نفس حقدير

نفس حقدندیر – نفس از حق است.

نفسى ايسسى يئردن گلير

نفسی ایسّی یئردن گلیر – نفسش از جای گرم میاید.

نه قدر اوزاغ اولسا

نه قدر اوزاق اولسا یول یاخشیدیر، نه قدر یامان اولسا ائل (ایل) – ولو دور باشد راه چیز خوبی است، و لو بد باشد خویشاوند خوب است.

نه قدر قوجا اولسا

نه قدر قوجا اولسا مین جوانا دگر – نظیر: بدین شکستگی ارزد به صد هزار درست.

نقدى الدن ويرمه

نقدی الدن وئرمه – نقد را از دست نده.

نوبه بيزه يتيشنده

نوبه بیزه یئتیشنده یا حریفین پولی قورتولار یا چراغین پیی – وقتی نوبه بما میرسد یا پول حریف تمام میشود یا روغن چراغ.

نشادورى بركدير

نوشادوری برکدیر – نشادرش تند است (ماخوذ از داستان ملا نصرالدین).