به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

ل-lam rss

لای لای

(0)
8 ژوئیه 2014

سن کی لای لای باشاریسان، نیه ئوزوون یوخون توتمور؟ – تو که لالائی بلدی چرا خودت نمیخوابی؟ نظیر: گر تو بهتر میزنی، بستان بزن!

لپه

لپه نی دئمه دويونو ده، دونه نی دئمه بويونو ده – از لپه نگو از برنج بگو، از ديروز نگو از امروز بگو. نظیر: داشتم داشتم حساب نيست دارم دارم حساب است.

لای لای بیلیرسن

لای لای بیلیرسن نیه یاتمیرسان؟ – اگرلالایی بلدی چرا نمی خوابی؟

له له وار

له له وار، یوردی یوخ – نظیر: جا تر است و بچه نیست.

لاری خوروزلار

لاری خوروزلار یاغ باغلار، قاریشقالار باغ باغلار (ریاحی). خروس هاي لارى فربه ميشوند اما مورچه ها باغ را شخم ميكنند.

لالین دیلین ننه سی بیلر

لالین دیلین ننه سی بیلر. نظیر: آشنا داند زبان آشنا.

لوطیلر قویدولار که یاتام

لوطیلر (لوطولار) قویدولار که یاتام سنی یوخودا گوره م؟ ترجمه: بچه های محله مگر گذاشتند بخوابم و ترا در خواب ببینم! (توضیح: مردی که از سفر برگشته بود زنش را مخاطب قرار داده پرسید هیچ در این مدت مرا بخواب میدیدی؟ زن با ناز و کرشمه گفت: «لوطیلر قویدولار کی…»)

لوطیلیق ترک گوتورمز

لوطیلیق ترک گوتورمز. نظیر: تعارف آمد نیامد دارد.

لوطی خرجی اولدی

لوطی خرجی اولدی – نظیر: لوطی خور شد.

لوطونون پولی قورتولاندا

لوطونون پولی قورتولاندا پنیر چؤره ک سلامتدور – ترجمه: پول داش مشدی که ته کشید نان و پنیر سالم ترین غذاهاست. نظیر: داش های بی پول، تخمه سیری سه پول.

لوطی ابراهیم

لوطی ابراهیمین قوطوسودی – نظیر: شهر فرنگ است، ازهمه رنگ است. (توضیح: لوطی ابراهیم از چشمبندان تبریز بود. خرس نیز میرقصاند و صندوقی داشت که مانند شهر فرنگ مناظری از آن را به تماشاچیان نشان میداد.)

لوقما دگیل

لوقما (لقمه) دگیل، بوغمادی – ترجمه: لقمه نیست، بوقمه (خفقان) است. نظیر: آبرو بهر نان نباید ریخت.

لولهین دامیندا

لولهین دامیندا اذان وئریر – نظیر: آه در بساط ندارد.

لولهینه ویره ویره

لولهینه ویره ویره دوشر آفتافا فا (آفتابه) قیمتینه.  

لولهین

لولهینی چوخ سو توتور – ترجمه: لولهینش زیاد آب برمیدارد – نظیر: بیلش هزار من آب برمیدارد.

لولیین سفارش وئرمیشم

لولهین (لولیین) سفارش وئرمیشم دستماز آلام، قیزیل آفتافا وئرسن قبولوم دگیل.