به کوشش عباس جوادی – Türki Meseller – Azeri Turkish Proverbs collected by Abbas Djavadi

برچسب‌ها: داش

ویریپ داشا

ویریب داشا چیخیب باشا – نظیر: به سبیل سگ زده است. بر گند رندان زده است.